Region Skåne har tagit fram en strategisk utvecklingsplan för jämlik demensvård. 

Utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer, syftar den till att erbjuda personer med demenssjukdom en individuellt anpassad behandling oavsett om de bor i en stad eller på landsbygden. Inte heller kön eller ursprungsland ska ha någon betydelse för vårdens kvalitet.

En viktig del av planen är att få till ett effektivt samarbete mellan regionens vårdgivare och kommunernas socialtjänst.

synaps-feat

Med tanke på att det fortfarande saknas botande behandling vid demenssjukdomar är det särskilt angeläget med projekt som, i likhet med Region Skånes utvecklingsplan, har fokus på både personer med demens och deras anhörigas livskvalitet och vårdens kostnadseffektivitet.

Nytt arbetssätt inom slutenvården i Ängelholm

Som en del av den strategiska demensplanen har ett nytt arbetssätt införts inom slutenvården i Hälsostaden i Ängelholm för att underlätta upptäckten av patienter med kognitiv svikt.

Förutom att minska antalet återinläggningar, ökar möjligheterna att ge patienterna rätt behandling och fungerade omvårdnadsinsatser vilket kan förbättra deras livskvalitet.

Unik hälsoekonomisk studie vid Lunds Universitet

Sjukvårdens kostnader för demens och kognitiv svikt kommer att öka kraftigt i framtiden. En unik hälsoekonomisk studie vid Lunds universitet ska försöka kartlägga vilka vårdformer som är mest kostnadseffektiva. Det görs bland annat genom en omfattande registerstudie av 30 000 skåningar med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Dessutom ska relevant data från olika källor, exempelvis sjukförsäkringsstatistik och inkomststatistik, länkas samman och analyseras för att får en bild av produktionsbortfallet då anhöriga deltar i vården av patienten.

Studien är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet samt Region Skåne och fem skånska kommuner.

Primärvården har en central roll

Primärvården har en central roll för att upptäcka och diagnostisera demens. Analyser visar att drygt hälften av diagnoserna sätts inom primärvården. I syftet att få en bättre uppfattning av primärvårdens insatser gjordes en omfattande kartläggning av verksamheten på vårdcentraler i Region Skåne under 2016 och början av 2017.

Kartläggningen är ett första steg i arbetet att ta fram ett strukturerat arbetssätt vid demens och kognitiv svikt som kan användas på alla vårdcentraler, en avgörande faktor för att demensvården i regionen ska bli jämlik.

Region Skånes strategiska utvecklingsplan för jämlik demensvård

När? Onsdag 10/5 kl. 08.30
Var? Palissad Öst