ORGANISATIONSKOMMITTÉN

Den vetenskapliga organisationskommittén arbetar i nära samarbete med ett antal temaansvariga kollegor för undervisning & utbildning under kongressen.

VETENSKAPLIGA ORGANISATIONSKOMMITTÉN

solve-1

SÖLVE ELMSTÅHL  icon-user
Vetenskaplig ordförande

Professor i geriatrik och klinikchef för den Geriatriska kliniken vid Skånes universitetssjukvård, Malmö samt stf prefekt vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet.

Sölve Elmståhl, vetenskaplig ordförande i Kongressen Senior i Centrum, ansvarar för en forskargrupp med inriktning mot geriatrisk epidemiologi, särskilt kroniska sjukdomar hos äldre och är forskningsledare för befolkningsstudierna Gott Åldrande i Skåne GÅS-SNAC en nationell databas som riktar sig till personer från 60 till 100 år samt Epihealth en nystartad studie för personer från 45 till 75 år som beräknas omfatta ca 300 000 personer i ett samarbete mellan Lunds och Uppsala universitet, www.skane.se/sus/geriatrik

Sölve leder också Kunskapscentrum för Geriatrik – ett regionuppdrag som arbetar med kunskapsajten Kunskapsbanken, www.kcgeriatrik.se, utbildningar och kvalitetsregister för äldre – och han är vetenskapligt råd i Socialstyrelsen och ledamot i Etikprövningsnämnden, Lund.

ola_korsika

OLA BJÖRGELL  icon-user
Kongresspresident

Inom Region Skåne har Ola Björgell ett uppdrag som Regionöverläkare med ansvar för AT- och ST-läkarna i hela Skåne samt för deras handledare och studierektorer. Ola är också överläkare i radiologi vid Diagnostiskt centrum för Bild- och Funktionsmedicin, SUS Malmö.
Han är docent och ledamot i nämnden för läkarutbildningen vid Lunds Universitet. Ola är president och intiativtagare till Senior i Centrum och har haft huvudansvaret för många kurser och stora nationella samt internationella kongresser de senaste åren, bland annat Framtidens specialistläkare, Nordiska Röntgenveckan och Stora Likarättsdagarna. Dessa genomförda arrangemang har resulterat i att Malmö stad officiellt utsett Ola till Malmöambassadör. Han har också fått utnämningen ”Årets Event Skåning” för sitt arbete med kurs- och kongressverksamhet.

Ola är överläkare i radiologi vid Diagnostiskt centrum för Bild- och Funktionsmedicin, SUS Malmö, och docent i medicinsk radiologi vid Lunds Universitet.

GerdAhlstromGERD AHLSTRÖM

Gerd Ahlström, är professor i omvårdnad och gruppchef för forskargruppen Äldres hälsa och personcentrerad vård samt biträdande koordinator för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, Lunds universitet. Hennes forskningsinriktning är åldrandet för personer med kroniska sjukdomar sedan barndomen eller vuxenlivet. Forskningen berör olika aspekter av åldrandet, närståendes situation och kvalitetsförbättringar av vård och omsorg.

annika_kragh_ekstam2

ANNIKA KRAGH EKSTAM

Överläkare, geriatriker, Närsjukvårdskliniken Hässleholm, Ortoped kliniken Kristianstad.

Geriatriker med lång klinisk erfarenhet inom akut geriatrik och ortogeriatrik. Med mångårigt engagemang i att förbättra äldres läkemedelsbehandling regionalt, nationellt och i grannlandet Norge. Doktorand inom området läkemedelsbehandling, fraktur- och fallprevention. Arrangerar och deltar i olika utbildningsaktiviteter för alla yrkesgrupper inom äldrevården.

londosELISABET LONDOS

Elisabet är specialist i rehabiliteringsmedicin och psykiatri men har arbetat större delen av sitt yrkesliv med kognitiva sjukdomar, sk Lewy body sjukdom och disputerade på denna sjukdom 2001. Därefter har hon fortsatt att intressera sig för klinisk forskning kring Lewy body sjukdom och har handlett 5 doktorander till doktorsexamen. Undervisning och handledning är viktiga delar och Elisabet har 2014 blivit utsedd till Årets handledare av SYLF Malmö. Hon är också ledamot i nämnden för läkarutbildningen vid Lunds Universitet.

Elisabet är överläkare vid VE Minnessjukdomar, SUS och professor i psykiatri med inriktning mot demenssjukdomar vid Lunds universitet sedan 2016.

piaPIA NILSSON

Pia Nilsson är utvecklingssekreterare vid Stadskontorets Vård- och omsorgsenhet på Välfärdsavdelningen.

I grunden är Pia distriktssjuksköterska och har mångårig erfarenhet från både slutenvården och den kommunala vården och omsorgen. Hon har arbetat som sektionschef samt startat upp ett antal stora projekt i Malmö stad såsom Trainee program för sjuksköterskor och bemanningsteamet BUMS (Bemanning Uthyrning Malmö stad). Senaste uppstartade verksamhet är ÄMMA teamet (Äldre Malmö Mobilt Akutteam) i samverkan med Region Skåne.

I Senior i Centrum deltar Pia i vetenskapliga rådet och tillför på så vis kommunal erfarenhet och kompetens in i Vetenskapliga rådet.

christerCHRISTER NELERYD

Socionom, fil. mag i socialt arbete

Sedan 1991 har Christer arbetat med äldrefrågor på nationell, regional och kommunal nivå. Han har bland annat varit chef för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet i Ystads kommun, har arbetat med FoU-frågor inom äldreomsorgen i Skåne samt varit chef för Socialstyrelsens äldreenhet och samma myndighets regionala tillsyn av sjukvård och socialtjänst i Region Syd.

Under 2011-2013 har han varit regional samordnare i Skåne för satsningen på evidensbaserad praktik inom socialtjänst och sjukvård.

Christer Neleryd är senior konsult och arbetar med uppföljningar och kvalitetsfrågor, företrädesvis inom vård och omsorg om äldre. Han är för närvarande knuten till Socialstyrelsen, där han arbetar med att ta fram ett underlag för regeringens strategi 2017-2022 om  demenssjukdomar.

karin_andersson

KARIN ANDERSSON

Karin är Senior i Centrums kongressekreterare.

Hon arbetar som AT- och ST handläggare vid Koncernstab HR Region Skåne, Dockplatsen i Malmö.

Sedan flera år ingår Karin i det regionala AT-tingets organisationsgrupp, hon arbetar också med kongressen Framtidens Specialistläkare samt är kurssekreterare för flertalet av Region Skånes specialitetsövergripande lokala utbildningar.

TEMAANSVARIGA

ALLMÄNMEDICINSKA PERSPEKTIV

Eva Pulverer Marat

Enheteschef, allmänmedicin, Kompetenscentrum primärvården, Malmö

ANHÖRIGA

Gerd Ahlström

Gerd Ahlström, är professor i omvårdnad och gruppchef för forskargruppen Äldres hälsa och personcentrerad vård samt biträdande koordinator för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, Lunds universitet. Hennes forskningsinriktning är åldrandet för personer med kroniska sjukdomar sedan barndomen eller vuxenlivet. Forskningen berör olika aspekter av åldrandet, närståendes situation och kvalitetsförbättringar av vård och omsorg.

DEMENS

Elisabet Londos

Elisabet är specialist i rehabiliteringsmedicin och psykiatri men har arbetat större delen av sitt yrkesliv med kognitiva sjukdomar, sk Lewy body sjukdom och disputerade på denna sjukdom 2001. Därefter har hon fortsatt att intressera sig för klinisk forskning kring Lewy body sjukdom och har handlett 5 doktorander till doktorsexamen. Undervisning och handledning är viktiga delar och Elisabet har 2014 blivit utsedd till Årets handledare av SYLF Malmö. Hon är också ledamot i nämnden för läkarutbildningen vid Lunds Universitet.

Elisabet är överläkare vid VE Minnessjukdomar, SUS och professor i psykiatri med inriktning mot demenssjukdomar vid Lunds universitet sedan 2016.

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE

Frida Nobel

Handläggare på Socialstyrelsen, geriatriker, Stockholm

OMSORG OCH VÅRD

pia
Pia Nilsson

Utvecklingssekreterare vid Stadskontorets Vård- och omsorgsenhet på Välfärdsavdelningen.

I grunden är Pia distriktssjuksköterska och har mångårig erfarenhet från både slutenvården och den kommunala vården och omsorgen. Hon har arbetat som sektionschef samt startat upp ett antal stora projekt i Malmö stad såsom Trainee program för sjuksköterskor och bemanningsteamet BUMS (Bemanning Uthyrning Malmö stad). Senaste uppstartade verksamhet är ÄMMA teamet (Äldre Malmö Mobilt Akutteam) i samverkan med Region Skåne.

christer
Christer Neleryd

Socionom, fil. mag i socialt arbete

Sedan 1991 har Christer arbetat med äldrefrågor på nationell, regional och kommunal nivå. Han har bland annat varit chef för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet i Ystads kommun, har arbetat med FoU-frågor inom äldreomsorgen i Skåne samt varit chef för Socialstyrelsens äldreenhet och samma myndighets regionala tillsyn av sjukvård och socialtjänst i Region Syd.

Under 2011-2013 har han varit regional samordnare i Skåne för satsningen på evidensbaserad praktik inom socialtjänst och sjukvård.

Christer Neleryd är senior konsult och arbetar med uppföljningar och kvalitetsfrågor, företrädesvis inom vård och omsorg om äldre. Han är för närvarande knuten till Socialstyrelsen, där han arbetar med att ta fram ett underlag för regeringens strategi 2017-2022 om  demenssjukdomar.

ORGANISATION, PSYKISK OHÄLSA

Sölve Elmståhl

Professor i geriatrik och klinikchef för den Geriatriska kliniken vid Skånes universitetssjukvård, Malmö samt stf prefekt vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet.

Sölve Elmståhl, vetenskaplig ordförande i Kongressen Senior i Centrum, ansvarar för en forskargrupp med inriktning mot geriatrisk epidemiologi, särskilt kroniska sjukdomar hos äldre och är forskningsledare för befolkningsstudierna Gott Åldrande i Skåne GÅS-SNAC en nationell databas som riktar sig till personer från 60 till 100 år samt Epihealth en nystartad studie för personer från 45 till 75 år som beräknas omfatta ca 300 000 personer i ett samarbete mellan Lunds och Uppsala universitet, www.skane.se/sus/geriatrik

Sölve leder också Kunskapscentrum för Geriatrik – ett regionuppdrag som arbetar med kunskapsajten Kunskapsbanken, www.kcgeriatrik.se, utbildningar och kvalitetsregister för äldre – och han är vetenskapligt råd i Socialstyrelsen och ledamot i Etikprövningsnämnden, Lund.

ORTOPEDISKA TILLSTÅND

Kristina Åkesson

Professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Malmö

PALLIATIV MEDICIN

Carl Johan Fürst

Carl Johan Fürst är professor i palliativ medicin vid Lunds universitet och överläkare inom palliativ vård och ASiH. Carl Johan är verksamhetschef för Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne. Utbildning i palliativ medicin inom grundutbildningen samt för AT- och ST-läkare är ett av centrumets prioriterade områden.

PREVENTION

Annika Kragh

Överläkare, geriatriker, Närsjukvårdskliniken Hässleholm, Ortoped kliniken Kristianstad.

Geriatriker med lång klinisk erfarenhet inom akut geriatrik och ortogeriatrik. Med mångårigt engagemang i att förbättra äldres läkemedelsbehandling regionalt, nationellt och i grannlandet Norge. Doktorand inom området läkemedelsbehandling, fraktur- och fallprevention. Arrangerar och deltar i olika utbildningsaktiviteter för alla yrkesgrupper inom äldrevården.

REHABILITERING

Sölve Elmståhl

Se ovan.