anhorig-demens

En demenssjukdom påverkar inte bara patientens liv och vardag utan även de anhörigas situation.

Connie Lethin, sjuksköterska och postdoktoral vid Lunds universitet, har studerat hur anhöriga till personer med demens i Europa hanterar sin nya livssituation. Hennes forskning visar att anhöriga önskar en mer proaktiv vård som tar hänsyn till anhörigas behov redan tidigt i sjukdomsförloppet. Det finns stöd till anhöriga inom vård- och omsorgssystemen, men dessa används inte i tillräcklig utsträckning.

På sitt symposium på Senior i Centrum kommer hon att berätta hur vård och omsorg bör arbeta för att stödja anhöriga och främja deras välbefinnande.

När? tisdag 9 maj kl. 10.45.
Var? Palissad Väst.

Välkomna!